Biuletyn Informacji Publicznej
Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.arp.gda.pl

Treść strony

V.    ORGANY  SPÓŁKI

§ 17
Organami Spółki są:
1.    Walne Zgromadzenie
2.    Rada Nadzorcza
3.    Zarząd

§ 18
1.    Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku Zarządowi.
4.    Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.
5.    Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 50% ogólnej liczby akcji.
6.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia obok spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych należy:
1) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych;
2) uchwalenie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz działalności Rady  Nadzorczej;
3) ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej;
4) ustalanie wynagrodzenia oraz przyznawanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu, w przypadku gdy nie jest on podmiotem zarządzającym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306);
5) powołanie likwidatorów spółki.
7.     Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w   nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 19
1.    Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2.    Akcja zwykła daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3.    Akcja uprzywilejowana daje na Walnym Zgromadzeniu prawo  od dwóch do pięciu głosów.
4.    Uchwały na Walnym Zgromadzeniu są podejmowane bezwzględną większością głosów z  wyjątkiem tych, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

§ 20
1.    Rada Nadzorcza składa się od 3 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3 – letnią kadencję, z wyjątkiem  co do pierwszej Rady Nadzorczej, która zostaje powołana tylko na jeden rok.
2.    Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
3.    Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
4.     Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
5.     Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady. Posiedzenia Rady odbywają się również na pisemne żądanie członka Rady złożone Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia takie odbywają się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
6.    Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7.    Pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały, Rada Nadzorcza może też podejmować uchwały:
1) w trybie pisemnym lub
2) za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8.    Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnosciach tych osób.
9.    Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, obok określonych w Kodeksie spółek  handlowych  należy:
1)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2)    stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu,
3)    uchwalanie regulaminu działalności Zarządu, ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzenia oraz nagrody rocznej dla członków Zarządu z wyłączeniem Prezesa Zarządu, wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu, ustalanie warunków i wysokości odprawy członkom Zarządu oraz ustalanie innych warunków zatrudnienia dla członków Zarządu,
4)    ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzenia dla podmiotu zarządzającego w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306),
5)    wyrażanie zgody na podjęcie przez Spółkę inwestycji, przystępowanie do innych przedsięwzięć gospodarczych oraz zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego,
6)    wyrażenie zgody na zbywanie przez Zarząd akcji lub udziałów w posiadanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. spółkach, o wartości przekraczającej 15% ich kapitałów zakładowych,
7)    wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
10.    Umowę o pracę z Prezesem Zarządu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia określającego wynagrodzenie oraz uchwały Rady Nadzorczej ustalającej warunki i wysokość odprawy oraz inne warunki zatrudnienia zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.
11.    Umowę o pracę z pozostałymi członkami Zarządu na podstawie uchwał Rady Nadzorczej określających zasady wynagradzania i wynagrodzenie, warunki i wysokość odprawy oraz inne warunki zatrudnienia zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.
12.    W tym samym trybie, o którym mowa w ust. 10 i 11 dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
13.    Umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania z podmiotem zarządzającym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306) na podstawie uchwały Rady Nadzorczej ustalającej zasady wynagradzania i wynagrodzenie zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a podmiotem zarządzającym.

§ 21
1.    Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków powołanych i odwoływanych  przez Radę Nadzorczą na wspólną 3 – letnią kadencję. Członkowie pierwszego Zarządu będą powoływani na dwa lata.
2.    Zarząd prowadzi wszelkie interesy Spółki, zarządza całym majątkiem Spółki zarówno ruchomym jak i nieruchomym, jak też reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Jednakże w sprawach określonych w § 20 ust. 9 wymagane jest uzyskanie pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej w formie uchwały.
3.    Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego:
1) sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym,
2) poddać dokumenty wymienione w pkt. 1 badaniu biegłego rewidenta,
3) wraz z opinią i raportem biegłego złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1 do badania Radzie Nadzorczej.
4.    Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wykonuje Zarząd Spółki po uprzednim uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej

§ 22
1.    Zarząd Spółki składa się z Prezesa lub Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu.
2.    W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub więcej osób dla ważności czynności prawnej i skuteczności złożenia oświadczenia woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie w każdym wypadku dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3.    Dla wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.


VI     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23
Likwidacja działalności Spółki i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianych lub na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Likwidatorami są członkowie Zarządu jeżeli Walne Zgromadzenie nie powierzy likwidacji innym osobom.

§ 24
Przewidywane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza:
a)    w Monitorze Polskim B - w przypadku ogłoszeń bilansu i rachunku wyników,
b)    w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku ogłoszenia wpisów do rejestru oraz pozostałych ogłoszeń Spółki.

§ 25
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych .

§ 26
Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom bez ograniczeń. 
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Warkusz Maria
  • opublikował: Brudzyński Lucjan
    data publikacji: 2005-07-06 14:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-09-23 12:27

« poprzednia strona

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9739
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-12 15:30:12